Biedrības “Cēsu Jaunā skola” sagatavotais projekts “Cēsu Jaunās skolas attīstība: Pilna cikla laikmetīgas pamatizglītības programmas izveide” ir saņēmis attīstības finanšu institūcijas ALTUM granta atbalstu.

Projekta mērķis ir 2018./19.mācību gadā uzsākt pilna pamatizglītības posma (1. – 9. klase) nodrošināšanu Cēsu Jaunajā skolā, projekta ietvaros būtiski paplašinot līdzšinējo biedrības dibinātās izglītības iestādes piedāvājumu – papildus jau esošajam skolas piedāvājumam uzsākt arī 7. – 9. klases izglītošanu.

Trešdaļa daļa granta tiks izlietota personāla atalgojumam un mācībām, lai izstrādātu 7. – 9. klases izglītības programmas saturu un mācību metodes atbilstoši skolēnu vecumposma vajadzībām. Tāpat ieguldīsim līdzekļus mācību un koplietošanas telpu aprīkošanai atbilstoši mūsu skolas mācību pieejai. Lai nodrošinātu iespēju ikdienā pedagogiem un skolēniem apgūt un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas atbilstoši mūsdienu prasībām, iegādāsimies gan datorus un planšetes, gan projektoru un ekrānus, lai tehnoloģiju izmantošana būtu gan jēgpilna, gan ērta ikdienas mācību procesā.

Piešķirtais grants ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir EUR EUR 68 712,42, tai skaitā 10% biedrības līdzfinansējums. Projekta aktivitātes plānots realizēt līdz š.g. 30.novembrim.

Kontaktinformācija:

Valda Malceniece
[projekta koordinatore]
T. 26558695
valda@jaunaskola.lv