Cēsu Jaunajā sākumskolā pirmsskolas un sākumskolas skolēnu vērtēšanā ievērtota Vispārējās izglītības likumā un saistošajos Ministru kabinetos noteiktā vērtēšanas kārtība. (Informācija par saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem lasiet zemāk.)

Cēsu Jaunās sākumskolas pieeja:

 

4280172   berni4   gimene2
Skolotājam ir izveidota mācību sasniegumu sekošanas sistēma, kurā atzīmēti gan vērtējumi, gan zināšanu, prasmju un attieksmju analīze, gan katram bērnam sniegtais un nepieciešamais atbalsts.Ilgtermiņā šāda sistēma palīdz atrast labāko pieeju katram bērnam, lai skolotājs efektīvi spētu atbalstīt katru personīgajā izaugsmē.  

Katrs bērns zina un prot paskaidrot katru iegūto vērtējumu. Skolēns zina, ko ir vai nav paveicis, iegūstot attiecīgo vērtējumu, un kas būtu jādara, lai turpinātu uzlabot savus sasniegumus.

Bērni savu izaugsmi salīdzina ar saviem iepriekš iegūtajiem rezultātiem.

 

Katra ģimene zina sava bērna vērtējumus, kā arī pārzina vērtējumu pamatojumu. Vecāki ir informēti, kā ikdienas dzīvē var palīdzēt bērnam, lai veicinātu viņa izaugsmi un progresu.

Vecāki sava bērna izaugsmi salīdzina ar bērna iepriekš iegūtajiem rezultātiem.

 

 

Vispārējās izglītības likums nosaka, ka “vērtējums — izglītības programmā noteikto zināšanu, prasmju un iemaņu apguves līmeņa apliecinājums” (Vispārējās izglītības likuma 1.pants).

“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” (Ministru kabineta noteikumi Nr.533) piektajā nodaļā nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus:

15.Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.

16. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna likumiskos pārstāvjus.

“Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” (Ministru kabineta noteikumi Nr.1027) ceturtajā nodaļā nosaka izglītojamo iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību:

15. Izglītojamā mācību sasniegumus 1.klasē vērtē aprakstoši. Tas ir īss mutisks un rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku.

16. Izglītojamā mācību sasniegumus 2. un 3.klasē šo noteikumu 6.1.(matemātika), 6.8.(latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs), 6.9. (latviešu valoda un literatūra mazākumtautību pamatizglītības programmām) un 6.10. (mazākumtautības valoda mazākumtautību pamatizglītības programmām) apakšpunktā minētajos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā (22.pielikums), pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši.

Ministru kabineta noteikumu Nr.1027 22.pielikums “Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana 10 ballu skalā” (lūdzu, atvērt uzklikšķinot uz nosaukuma).