Ar ko Cēsu Jaunā sākumsskola atšķirsies no citām Cēsu skolām?

-| Mācību vide, pieeja, veicamie darbi veidoti tā, lai tie ir atbalsts bērna izaugsmei, motivācijai un priekam mācīties. Bērnam atbalstoša vide mums ir svarīgāka par gadu desmitiem noturētām tradīcijām, kurām nav būtiskas ietekmes bērna attīstībā.

-| Padziļināta dabaszinību apguve no pirmās klases. Tās papildina esošo mācību saturu nevis esošo stundu skaitu. Tas nozīmē, ka šie mācību priekšmeti kopā ar citiem tiek apgūti integrēti.

-| Bērni jau skolā lieto iegūtās zināšanas un prasmes, plānojot, gatavojot un realizējot kādu pasākumu, projektu, eksperimentu, pētījumu, ekskursiju vai pārgājienu.

Par to kā mēs redzam skolēnu, skolu, skolotāju, ģimeni un sabiedrību savas skolas kontekstā, lūdzu, vairāk lasiet lapā Skola un Sākumskola.

Par Cēsu Jaunās sākumskolas mācīšanas pieeju vairāk lasiet lapā Mācīšanās pieeja.

Kur atrodas skola?

Ziemeļu iela 16, Cēsis

Kur notiks sporta stundas?

Saulainās un siltās dienās sporta stundas notiek ārā. Vēsās un lietainās dienās sporta stundas notiek skolas zālē. Katru otrdienu 1.klases skolēni un pirmsskolēni 5-6 gadu vecumā dodas uz peldbaseinu Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādē. Reizi mēnesī 5-6 gadu grupa un visi skolēni dodas uz Priekuļu peldbaseinu.
Ziemas sezonā skolēni dodas slidot un slēpot.

Kā notiks skolēnu darbu vērtēšana?

Skolēnu darbu vērtēšana notiek atbilstoši Valsts noteiktajai kārtībai, taču skolēni un vecāki zina ne tikai bērna vērtējumu, bet arī katra individuālo izaugsmi, spēcīgās puses, lietas, kuras jāuzlabo un kā to paveikt. Lūdzu, vairāk lasiet sadaļā Vērtēšana.

Vai skolēniem būs jāpilda mājas darbi?

Skolēniem nav jāpilda mājas darbi tradicionālā šo vārdu izpratnē. Uzdevumus, kurus bērns nav paspējis izpildīt nodarbību laikā vai vēlas pildīt papildus, viņš/viņa var veikt tam atvēlētajā laikā pēc pusdienām.
Taču mājās tiks doti uzdevumi, kuros nepieciešama ģimenes iesaiste vai novērojumi mājsaimniecībā un sabiedrībā.

Vai skolēni spēs iekļauties citā skolā, mainot mācību iestādi?

Cēsu Jaunajā sākumskolā bērni apgūst Valsts licencētas izglītības programmas (dokumentu attēli sadaļā Dokumenti), līdz ar to visiem skolēniem būs atbilstošs zināšanu, prasmju un attieksmju līmenis, lai turpinātu mācības jebkurā citā mācību izglītības iestādē. Lai gan dienas plāns un mācīšanas pieeja atšķiras no citām skolām, bērni jau no pirmās klases mācās uzņemties atbildību, patstāvīgi mācīties, sadarboties, jautāt un izmantot dažādus informācijas resursus atbilžu meklēšanā.  Tāpēc uzskatām, ka šīs prasmes ļaus katram bērnam veiksmīgi iekļauties jebkurā citā mācību izglītības iestādē.

Kāda ir vecāku iesaiste Cēsu Jaunās skolas darbībā?

Skolas dibināšana ir vecāku iniciatīva un sadarbība ar vecākiem ir ļoti nozīmīga gan skolas dibināšanas procesā (kopā definējot vērtības, mērķus, iekārtojot mācību vidi), gan skolas turpmākajā darbībā (regulārā komunikācijā par bērna un skolas sasniegumiem, vecāku dalībā mācību procesā, kopīgīgajos pasākumos). Lūdzu, vairāk lasiet mājaslapas sadaļā Vecāki, Vecāku biedrība , Vecāku iesaiste un Vecāku sarunu vakari.

Kāda ir skolas finansēšanas sistēma?

Skolas finanses veido vecāku līdzfinansējums, valsts mērķdotācijas, pašvaldības mērķdotācijas un sponsori.
Lūdzu, vairāk par pozīcijām lasiet mājaslapas sadaļā Finanses.

Kā tiks organizēta ēdināšana?

Līdz 31.decembrim pusdienas un launagu nodrošina ēdinātāji no Cēsu 2.pamatskolas.
Ar 2016. gada 1.janvāri mūs ēdinās restorāns “Izsalkušais Jānis”.
2.brokastis skolēni un pirmsskolēni ņem līdzi no mājām.