Mēs, vecāki, saviem bērniem gribam skolu, kur viss notiek pa īstam – kā dzīvē. Kur katra diena kā piedzīvojums un atklājums. Kur skola ir dzīve, nevis pienākums. Vieta, kur vispirms iemācās mācīties. Vieta, kur iemācās ieklausīties līdzās esošajos, vieta, kur iemācīties mīlēt pasauli un dzīvi, vieta, kur apgūt dzīvesmākslu. Vieta, kur saprast sevi un citus, savu vērtību un veiksmīgi attīstīt savas spējas. Mūsuprāt, skola ir vieta, kur atklāt, saprast, izzināt. Kur matemātika ir vajadzīga, lai saprastu mūzikas ritmu un nopirktu saldējumu veikalā, bet latviešu valodas gramatika un bagātīgs vārdu krājums, lai spētu pilnvērtīgi komunicēt ar līdzcilvēkiem un pastāstīt citiem par saviem dabas pētījumiem pārgājienā gar Gauju. Kur sports nav sacensība vienam pret otru, bet cīņa pašam ar sevi un savu fizisko dotumu attīstība. Skola, kuras idejas un iespējas rodas unikālajā sadarbības modelī ‘bērni – vecāki – pedagogi’.

SKOLAS VĪZIJA
Būt par pārmaiņu vidi bērnu izglītībā, kas palīdz bērniem augt lieliem, kā arī vecākiem, skolai un skolotājiem nepārtraukti pilnveidoties.

 

SKOLAS MISIJA
Lai sniegtu labāko izglītību bērniem, mēs apkopojam pieredzi, pētām un ieviešam labākās mācību pieejas un integrējam tās apmācību procesā.
Mēs radām vidi un situācijas, kurās bērni mācās, iegūst zināšanas, prasmes un pieredzi.
Mēs darām visu, lai nodrošinātu aizvien mainīgajā pasaulē un vidē dzīvojošā bērna personības izaugsmi.
Mēs ticam, ka skolu beigs personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķi, uzņemties atbildību, konkurēt un sadarboties!

 

SKOLAS VĒRTĪBAS*

ĢIMENE . ATTĪSTĪBA . DABA . POZITĪVISMS

 

*VĒRTĪBAS

ĢIMENE

Mēs izrādām savu mīlestību, rūpes un atbalstu. Skola ir kā mājas, kā ģimene, kas saglabā bērna drošības sajūtu un ļauj apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Bērnu vecāki dalās pieredzē un iesaistās skolas ikdienas dzīvē. Bērni ir līdzvērtīgi, informēti un tiek cienīts katra individuālais viedoklis. Skolotāju un skolas vadības attiecības balstītas uz savstarpēju cieņu, sadarbību, regulāru komunikāciju un atgriezenisko saiti. Mēs uzturam cieņas pilnas attiecības ar sabiedrību, organizācijām un uzņēmumiem. Mēs cienām citu viedokli. Atšķirīgu viedokļu gadījumā mēs meklējam iespējas skaidrot savu redzējumu. Mums ir svarīgi piedzīvojumi, tāpēc kopā ar vecākiem mācāmies, darām, radām, rotaļājamies un smejamies gan skolā, gan ārpus tās. Mums sagādā prieku uzturēt un veidot jaunas tradīcijas, kopā atzīmējot valsts, skolas un bērnu svētkus. Mēs augstu novērtējam katras personas iniciatīvu, jo tikai kopā mēs varam sasniegt labāko rezultātu. Mēs sasniedzam vairāk, jo sadarbojamies, esam atbildīgi un turam dotos solījumus.

ATTĪSTĪBA

Mēs augstu vērtējam bērnu potenciālu, talantus un individualitāti. Mums ir būtiski saglabāt un veicināt bērnu dabīgo zinātkāri un patstāvību. Mēs atradīsim piemērotu mācīšanās tempu katram bērnam individuāli. Mūsu profesionālā skolotāju komanda palīdz bērniem attīstīt talantus, atklāt katra potenciālu un rada vēlmi mācīties. Sekojot līdzi metodēm un tehnoloģijām, mācību process vienmēr ir aktuāls. Skolotājs paplašina savu redzes loku un zināšanas ne tikai semināros, bet arī viesojoties citās skolās Latvijā un pasaulē, kā arī iegūstot pieredzi organizācijās un uzņēmumos. Mūsu bērnu vecāki mācās kopā ar bērniem un to kā bērnus atbalstīt. Lai resursi ir pieejami un bērni motivēti mācīties, mācību vide un process ir radošs, inovatīvs un netradicionāls. Mūsu vidi īpašu veido bērnu un vecāku radītās lietas, kas iedvesmo!

DABA

Mēs dosimies ārā, svaigā gaisā un mācīsimies sadzīvot ar dabu un saudzēt apkārtējo vidi. Mēs sapratīsim, ko dabai varam dot, kā palīdzēt un ko no tās varam saņemt. Regulāras aktivitātes svaigā gaisā – spēles, vingrošana un pārgājieni -, kā arī pārtikas un ieradumu ietekmes uz veselību pētīšana ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Mēs esam pētnieki brīžos, kad veicam ekspedīcijas un eksperimentus gan saistībā ar dabā notiekošajiem procesiem, gan cilvēku radītajām lietām.

POZITĪVISMS

Mums ir svarīga pozitīva vide, kura iedvesmo, ļauj būt brīvam uzskatos un idejās, saglabā balansu un mieru. Mēs protam priecāties par jaunām zināšanām, ikdienas notikumiem un viens par otru. Mācību novērtējumu mēs veicam pozitīvā veidā, izceļam to, kas vislabāk izdodas un norādām uz attīstāmajām pusēm, saglabājot personas motivāciju. Mēs esam atklāti, godīgi un ar pozitīvu attieksmi. Mēs mācāmies radīt prieku sev un citiem ar labiem vārdiem, uzslavām, iniciatīvu un atbalstu.